Ochrona danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA PAŃSTWA 

Obowiązek wynikający z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

1. UWAGA WSTĘPNA
Poniższe punkty zawierają informacje dotyczące Państwa danych. Ustawodawca określił, jakie informacje są niezbędne do tego celu.

Szczegóły dostępne są w treści artykułów 12-22 oraz 34 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Tekst Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dostępny jest w Internecie pod adresem dsgvo-gesetz.de. W razie dalszych pytań dotyczących Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do osób odpowiedzialnych za ochronę danych i/lub administracji.

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Są to wszelkie informacje, dotyczące określonej bądź dającej się zidentyfikować osoby. Osoba jest możliwa do zidentyfikowania, jeżeli jej tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio. Może to nastąpić na przykład poprzez przyporządkowanie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, powiązanie z numerem identyfikacyjnym, danymi dotyczącymi lokalizacji, identyfikatorem internetowym albo jedną lub kilkoma cechami szczególnymi. 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE
3.1 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych?
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest przedsiębiorstwo
Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, 32289 Rödinghausen
tel. +49 05746/940-0 e-mail: info@haecker-kuechen.de 

3.2 W jaki sposób mogę się z Państwem skontaktować?
e-mail: dsb@haecker-kuechen.de

3.3 Jaki organ odpowiada za kontrolę i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych?
Odpowiedzialny organ nadzoru nad ochroną danych
Krajowy Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii    
Skrytka pocztowa 200444, 40102 Düsseldorf 
telefon:  +49 (0211) 384240     e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

3.4 W jaki sposób mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych przedsiębiorstwa?
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez:
e-mail: dsb@haecker-kuechen.de

4. DALSZE WAŻNE INFORMACJE
4.1 Przetwarzanie danych (w jakim celu?)

Przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z (ewentualnie powstających) stosunków umownych lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

4.2 Czy pozwala nam na to prawo?
Prawo w zakresie ochrony danych upoważnia nas (zgodnie z artykułem 6 ust. 1 zdaniem 1 lit. b RODO) do przetwarzania tych danych, które są konieczne do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych. Jeśli z własnej woli udzielą nam Państwo więcej informacji o sobie, niż jest to konieczne, prawo w zakresie ochrony danych zezwala nam na to w ramach zgody (zgodnie z artykułem 6 ustępem 1 zdaniem 1 lit. a RODO). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdaniem 1 lit. c RODO prawo w zakresie ochrony danych upoważnia nas do przetwarzania Państwa danych w przypadku ustawowego obowiązku do przetwarzania danych. Prawo do przetwarzania Państwa danych przysługuje nam wtedy, jeżeli nasz interes jest uzasadniony (np. bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, zabezpieczenie naszych wierzytelności, wizerunek przedsiębiorstwa) i nie zakłóca Państwa sprzecznych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.3 Kto może otrzymać moje dane?
W ramach przetwarzania Państwa dane mogą być przekazywane do:
osób zatrudnionych w naszym przedsiębiorstwie, które są bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie danych (np. 
Dział Sprzedaży, Dział Zakupów)
usługodawców, którzy są związani umową i zobowiązani do zachowania tajemnicy, i którzy wykonują częściowe zadania związane z przetwarzaniem danych, jak również do innych podmiotów zewnętrznych (przedsiębiorstw, urzędów, biur informacji kredytowej itp.), jeśli jest to konieczne.

4.4 Czy moje dane przekazywane będą do krajów spoza Unii Europejskiej?
Nie planujemy tego. Wyjątek od tego byłby możliwy jedynie wówczas, jeśli Państwo sami by to zaaranżowali, bądź by okazało się to konieczne do wypełnienia umowy. Podstawa prawna: artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. b RODO, artykuł 49 ustęp 1 lit. b RODO.

4.5 Jak długo moje dane będą przechowywane?
Państwa dane przechowujemy w okresie, jaki jest potrzebny do realizacji celów określonych w punkcie 4.1. Istnieją jednak przepisy prawne (np. § 147 niemieckiego kodeksu podatkowego), które zobowiązują nas do przechowywania pewnych dokumentów przez sześć lub dziesięć lat. Po upływie okresu przechowywania usuwamy dane, które przestały być potrzebne. 
4.6 Czy muszę udostępnić moje dane?
Aby zrealizować cele przedstawione w punkcie 4.1 konieczne jest udostępnienie nam przez Państwa danych osobowych.
W celu realizacji umowy jest to absolutnie niezbędne lub usankcjonowane prawnie. W przypadku nieudostępnienia danych nie możemy zrealizować umowy. 

4.7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie nie odbywa się. 

5. JAKIE MAM PRAWA?
5.1 Informacja o Państwa prawach 
Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, zgodnie z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) mają Państwo m.in. następujące prawa (dalej zwane także „prawami osób objętych przetwarzaniem danych”):

5.2 Prawo do informacji (zgodnie z art. 15 RODO)
Mają Państwo prawo domagać się informacji dotyczącej tego, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo wiedzieć, 

 • dlaczego je przetwarzamy (patrz także punt 4.1);
 • jaki rodzaj dotyczących Państwa danych przetwarzamy;
 • jacy odbiorcy otrzymują lub będą otrzymywać dotyczące Państwa dane (patrz także punkt 4.3); 
 • jak długo będziemy przechowywać Państwa dane; jeżeli nie jest możliwe wskazanie długości okresu przechowywania, mamy obowiązek poinformować, w jaki sposób ustalamy długość okresu przechowywania (no. po upływie ustawowych okresów przechowywania) (patrz także punkt 4.5);
 • że mają Państwo prawo do korekty i usunięcia dotyczących Państwa danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania i/lub możliwość sprzeciwu (patrz także dalsze punkty 5.2, 5.3 i kolejne);
 • że mają Państwo prawo do wnoszenia skarg do organów nadzoru;
 • że mają Państwo prawo do wnoszenia skarg do organów nadzoru;
 • czy Państwa dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, a jeśli tak, wówczas mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat tego, na jakiej logicznej podstawie podejmowane są rzeczone decyzje oraz jaki jest skutek i zasięg automatycznego podejmowania decyzji z Państwa perspektywy;
 • że, jeżeli dotyczące Państwa dane zostaną przekazane do państwa spoza Unii Europejskiej, wówczas mają Państwo prawo do informacji, czy – a jeśli tak, to na podstawie jakich gwarancji – ze strony odbiorcy danych zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony;
 • że mają Państwo prawo do żądania kopii Państwa danych osobowych. Kopie danych zasadniczo udostępniane są w formie elektronicznej.     
 • Pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie możemy żądać odpowiednio wysokiej opłaty. Kopię można udostępnić wyłącznie, jeżeli nie wpływa to negatywnie na prawa innych osób.

5.3 Prawo do korekty danych (zgodnie z art. 16 RODO)
Mają Państwo prawo domagać się od nas korekty Państwa danych, jeżeli są one niepoprawne i/lub niekompletne. Prawo to obejmuje także uzupełnienie przez złożenie dodatkowych oświadczeń i przekazanie dodatkowych informacji. Korekta i/lub uzupełnienie musi nastąpić bez zawinionej zwłoki.

5.4 Prawo do usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO)
Mają Państwo prawo domagać się od nas usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli
dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, do których zostały pozyskane i były przetwarzane;
przetwarzanie danych odbywało się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zaś Państwo wycofali swą zgodę; nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzania danych dotyczy inne ustawowe zezwolenie;
wnieśli Państwo sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych, w związku z którym ustawowe zezwolenie leży w „uzasadnionym interesie” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f); usunięcie nie jest obowiązkowe, jeżeli zachodzą priorytetowe, uprawnione względy w związku z ich dalszym przetwarzaniem;
wnieśli Państwo skargę w związku z przetwarzaniem danych do celów reklamy bezpośredniej;
Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
mowa o danych dziecka, pozyskanych dla usług społeczeństwa informacyjnego (=elektroniczne świadczenie usług) na podstawie zezwolenia (zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO).
Nie mają Państwo prawa do usunięcia danych osobowych, jeżeli

 • żądanie usunięcia danych stoi w sprzeczności z prawem do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 
 • do wywiązania się ze zobowiązania prawnego (np. ustawowy obowiązek przechowywania), 
 • realizacji zadań i interesów publicznych zgodnie z obowiązującą literą prawa (należy tu również „zdrowie publiczne”) lub 
 • do celów archiwizacyjnych i/lub badawczych;

dane osobowe są niezbędne do wnoszenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Usunięcie musi nastąpić niezwłocznie (bez zawinionej zwłoki). Jeżeli dane osobowe zostały przez nas upublicznione (np. w Internecie), wówczas w ramach możliwości technicznych musimy dołożyć wszelkich starań, by żądanie usunięcia wraz z usunięciem linków, kopii i/lub powieleń dotarło również do innych podmiotów przetwarzających dane.

5.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO)
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
Jeżeli zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych, mogą domagać się Państwo od nas, by Państwa dane nie były dalej wykorzystywane w czasie kontroli, a co za tym idzie, by ich przetwarzanie zostało ograniczone.
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych zamiast usunięcia danych mogą Państwo domagać się ograniczenia ich wykorzystywania.
Jeżeli potrzebują Państwo swoich danych osobowych do wnoszenia, wykonywania bądź obrony roszczeń prawnych, my jednak nie potrzebujemy dłużej Państwa danych osobowych, mogą Państwo domagać się od nas ograniczenia przetwarzania danych do celów ścigania na drodze sądowej;
Jeżeli złożyli Państwo skargę w związku z przetwarzaniem danych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO) (patrz także punkt 5.7) i nie wiadomo jeszcze, czy nasze interesy w odniesieniu do ich przetwarzania przeważają nad Państwa interesami w tej kwestii, wówczas mogą Państwo żądać, by Państwa dane na czas rozpoznania nie były wykorzystywane do innych celów, przez co ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
Dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone na Państwa wniosek, z wyjątkiem przechowywania mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą, 
do celów wnoszenia, wykonywania bądź obrony roszczeń prawnych, 
do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z powodu ważnego interesu publicznego. 
W przypadku zniesienia ograniczenia przetwarzania danych zostaną Państwo powiadomieni z wyprzedzeniem.

5.6 Prawo do przekazywania danych (zgodnie z art. 20 RODO)
Mają Państwo prawo domagać się od nas udostępnionych nam danych w powszechnie znanym formacie elektronicznym (np. jako dokument PDF lub Excel). 
Mogą Państwo także żądać, by dane te nie były przekazywane bezpośrednio innym przedsiębiorstwom (określonym przez Państwa), o ile leży to w granicach naszych możliwości technicznych.
Warunkiem tego, by mogli Państwo korzystać z wyżej wymienionego prawa, jest przetwarzanie danych na podstawie zgody albo w celu realizacji umowy w drodze automatycznej procedury.
Korzystanie z prawa do przekazywania danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób
Jeżeli korzystają Państwo z prawa do przekazywania danych, w dalszym ciągu mają Państwo prawo do określonego w art. 17 RODO usunięcia danych.

5.7 Prawo do sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO)
Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji zadań leżących w interesie publicznym, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Muszą Państwo przy tym przedstawić nam powody sprzeciwu wynikające z Państwa wyjątkowej sytuacji. Mogą to być np. wyjątkowe okoliczności rodzinne albo podlegające ochronie interesy w zakresie poufności.
W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w określonych celach, chyba że
istnieją ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, bądź przetwarzanie jest niezbędne do wniesienia, wykonywania bądź obrony roszczeń prawnych.
Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw dotyczący wykorzystywania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli dłużej wykorzystywać Państwa danych do celów związanych z reklamą bezpośrednią.

5.8 Zakaz dotyczący zautomatyzowanego podejmowania decyzji / profilowania (zgodnie z art. 22 RODO) 
Nasze decyzje, pociągające za sobą skutki prawne dla Państwa albo oddziałujące na Państwa bardzo negatywnie, nie mogą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Dotyczy to także profilowania. Powyższy zakaz nie obowiązuje, o ile zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia z Państwem umowy bądź jej realizacji,
jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa, jeżeli rzeczone przepisy prawa uwzględniają odpowiednie środki ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, albo
jeżeli następuje ona za Państwa wyraźną zgodą.
Decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (=dane wrażliwe), są dopuszczalne wyłącznie, jeżeli podejmowane są na podstawie
Państwa wyraźnej zgody albo jeżeli przetwarzanie stanowi przedmiot ważnego interesu publicznego
oraz zostały zapewnione odpowiednie środki ochrony Państwa praw i wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów.

5.9 Wykonywanie praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych
W związku z wykonywaniem praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych, prosimy zwrócić się do organu wskazanego w punkcie 3.2. Na zapytania składane elektronicznie odpowiedzi z reguły udzielane są także elektronicznie. Przysługujące zgodnie z RODO informacje, komunikaty i środki, łącznie z „wykonywaniem praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych”, zasadniczo udzielane i świadczone są bezpłatnie. Jedynie w przypadku wniosków jawnie nieuzasadnionych bądź takich, których zakres jest zbyt duży, mamy prawo do pobrania proporcjonalnej opłaty za ich obsługę albo do odmowy podjęcia działań (zgodnie z artykułem 12 ustępem 5 RODO). 
Jeżeli w odniesieniu do Państwa tożsamości istnieją uzasadnione wątpliwości, celem identyfikacji mamy prawo żądać od Państwa dodatkowych informacji. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dokonać identyfikacji, mamy prawo odmówić rozpatrzenia Państwa wniosku. Informację dotyczącą braku możliwości identyfikacji przekażemy Państwu oddzielnie, o ile będzie to możliwe. (patrz artykuł 12 ustęp 6, a także artykuł 11 RODO). 
Wnioski o udzielenie informacji zazwyczaj rozpatrywane są niezwłocznie w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu. Termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące, o ile jest to konieczne w związku ze stopniem skomplikowania i/lub liczbą wniosków; w przypadku wydłużenia terminu poinformujemy Państwa o jego przyczynach w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu Państwa wniosku. Jeżeli nie podejmiemy czynności w związku z wnioskiem, o przyczynach takiej decyzji poinformujemy Państwa niezwłocznie, w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu Państwa wniosku, a także przekażemy Państwu informację dotyczącą możliwości złożenia skargi do organu nadzoru albo możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. (patrz artykuł 12 ustęp 3 oraz ustęp 4 RODO). 
Prosimy mieć na uwadze, że z praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych można korzystać wyłącznie w ramach określonych przez Unię bądź Państwa członkowskie ograniczeń. (Artykuł 23 RODO)