[Translate to Polski:] Garantie 5 Jahre
[Translate to Polski:] Garantie 5+5 Jahre
[Translate to Polski:] Garantie 5+5 Jahre Gold

Wydłużona gwarancja marki Häcker na Systemat od 5 do 10 lat

Gratulujemy Państwu nowej kuchni marki Häcker! 

Życzymy Państwu wiele radości i wielu wspaniałych chwil w Państwa wysokojakościowej kuchni systemat marki Häcker.

Dla zapewnienia sobie maksymum bezpieczeństwa możecie Państwo otrzymać gwarancję na 10 lat (5 lat gwarancji podstawowej plus 5 lat gwarancji wydłużonej).

Tak łatwo otrzymać osobistą wydłużoną gwarancję Systemat marki Häcker:

Wejdźcie Państwo na stronę:  

www.haecker-kuechen.de/garantie-5plus5

Wpiszcie Państwo numer identyfikacyjny gwarancji dla swojej kuchni, który otrzymaliście na osobnym dokumencie z umową kupna.

Następnie zarejestrujcie się Państwo zgodnie z opisanymi tam krokami.

Po udanej rejestracji otrzymacie Państwo certyfikat gwarancyjny, który w razie potrzeby należy przedstawić sprzedawcy.

Tylko tyle - gotowe

Prosimy zwrócić uwagę, że rejestracje będą prawdopodobnie możliwe dopiero od 01.01.2021.

FAQs

Czym jest 10-letnia gwarancja do Systemat 3.0?

Zasadniczo oferujemy naszym partnerom handlowym 5-letnią gwarancję. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie dostawy towaru do partnera handlowego. Gwarancja zostaje przedłużona o kolejne 5 lat (okres przedłużenia gwarancji), jeśli klient partnera handlowego (klient detaliczny) zarejestrował się na platformie internetowej  (www.haecker-kuechen.de/systemat-3/garantie-5plus5) Tam otrzymuje klient końcowy certyfikat gwarancyjny na 10 lat, który w razie potrzeby może przedstawić swojemu sprzedawcy kuchni. Warunkiem jest, aby nie cofnął on swojej zgody na kontakt do momentu upływu przedłużonego wówczas okresu gwarancji.

Co obejmuje 10-letnia gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia powstałe w wyniku wady konstrukcyjnej, produkcyjnej, materiałowej lub wadliwego wykonania. W takich przypadkach ponosimy koszty materiałów niezbędnych do przywrócenia należytego stanu. Niezbędnym warunkiem jest to, że poddostawcy w swojej ofercie będą mieli oryginalne części zamienne. Gwarancja obejmuje tylko wymianę wadliwych części. Koszty montażu, transportu i koszty następcze są wyłączone z gwarancji.

Jakie szkody pokrywa 10-letnia gwarancja?

Gwarancja nie obejmuje

  • Uszkodzeń powstałych w trakcie montażu, eksploatacji i szkód spowodowanych przez wodę, a także uwarunkowanych upływem czasu zmian kolorów pod wpływem światła i warunków klimatycznych. Kolor jest zasadniczo dopasowany i ustalony dla normatywnego oświetlenia, podobnego do światła dziennego. Jednakże różnorodne powierzchnie i materiały odmiennie reagują swą kolorystyką na rodzaje światła (światło dzienne, oświetlenie halogenowe, itp.). Efekt ten występuje również w przypadku jasnych tworzyw sztucznych i farb, nawet jeśli podłoże materiału i struktura powierzchni są identyczne. Odchylenia w kolorze i strukturze - nawet przy takich samych oznaczeniach kolorystycznych - są nieuniknione z powyżej wymienionych względów i nie stanowią wady czy uszkodzenia
  • Zużywające się części, łatwo tłukące się elementy takie jak szkło, plastik lub części wykonane z gumy lub żarówki i lampki, a także uszkodzenia i wady spowodowane nieprawidłową eksploatacją. Inne zasady obowiązują wyłącznie wtedy, gdy przyczyna wynika z błędu konstrukcyjnego, produkcyjnego, wady materiałowej lub wykonawczej.
  • Uszkodzeń ciała i szkód następczych.
  • Wad lub uszkodzeń przedmiotów dostarczonych przez osoby trzecie, np. urządzeń elektrycznych, oświetlenia, zlewozmywaków, armatury, koszy na odpadki itp. obowiązują warunki gwarancji i rękojmi odpowiedniego producenta lub dostawcy.
Kiedy gwarancja wygasa?

Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, jeżeli

  • w dostarczonych przez nas częściach produktów zostały dokonane nieautoryzowane zmiany.
  • naprawy lub interwencje zostały przeprowadzone przez osoby przez nas nieupoważnione.
  • pojedyncze warunki określone w warunkach gwarancji nie zostały spełnione.
  • wszczęto postępowanie upadłościowe dotyczące majątku partnera handlowego lub złożono wniosek o wszczęcie takiego postępowania i partner handlowy został objęty ogólnym zakazem o jego rozporządzaniu. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku samodzielnego administrowania.
Komu przysługuje gwarancja?

Prawo do skorzystania z gwarancji przysługuje partnerom handlowym. Odstąpienia praw wynikających z gwarancji jest wykluczone.

Co zrobić w przypadku zgłoszenia gwarancji?

Usuwanie szkód następuje wyłącznie poprzez partnera handlowego. Usługi gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancji ani nie inicjują nowego okresu gwarancji. Okres gwarancji na poszczególne elementy / części zamienne kończy się wraz z upływem okresu gwarancji na całą zamontowaną kuchnię.

Gdzie obowiązuje gwarancja?

Zakres terytorialny niniejszej gwarancji obejmuje wszystkie kraje, w których swoją siedzibę mają partnerzy handlowi.

Które prawo ma zastosowanie?

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji zastosowanie ma prawo niemieckie.